Algemene voorwaarden Agriturismo Verdita

Algemene Voorwaarden voor het vakantieverblijf in Agriturismo Verdita, Merana.

1.  VERHUUR EN HUUR

a.  Het gehuurde mag door niet meer dan 2 personen (de studio’s) / 3 personen (de appartementen) worden bewoond.
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

b.  In het gehuurde zijn enkel huisdieren toegestaan op aanvraag en mits schriftelijke toestemming van de verhuurder.

c.  De totale huurprijs wordt kenbaar gemaakt via de website en is derhalve gekend door zowel huurder als verhuurder.

d.  De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris inclusief elektriciteit.

e.  Inbegrepen zijn dekbedden, kussenslopen, badhanddoeken en theedoeken.

2.  HUURPERIODE

De huurperiode begint op de afgesproken dag om 15 uur en eindigt op de afgesproken einddatum om 10 uur.

3.  HUURPRIJS

De huurprijs voor de periode is gekend door de huurder bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

4.  BEVESTIGING BOEKING / WAARBORGSOM

Huurder betaalt ter bevestiging van de boeking en als waarborgsom 150 euro aan verhuurder via overschrijving.
Verhuurder zal bij het einde van de huur deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is.

6.  ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 20 weken voor de begindatum van de
huur­periode, blijft hij 20% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 5 weken 50% en vanaf 4 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 90%.
Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer)
van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.
Indien het vakantie-appartement alsnog wordt verhuurd (de oude huurder kan indien hij dat wenst
zelf voor een nieuwe huurder zorgen) wordt de huurprijs, die huurder verschuldigd is verminderd met het bedrag, dat verhuurder over die periode van de nieuwe huurder ontvangt.
De oude huurder is in dit geval aan verhuurder 100 euro extra verschuldigd voor extra administratie- en verwervings/advertentie-kosten.

7.  VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

8.  VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn in de huurprijs inbegrepen.

9.  SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

10.  KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en diens instruc­ties zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien de eigenaar goedkeuring daartoe heeft gegeven.

12.  WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge
deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemoti­veerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Scroll naar boven